โครงการ Move World Together

"พัฒนาเยาวชน ตามแนวคิด Project based, Problem based, Creativity, Social responsibility, Team"

“พัฒนาเยาวชนให้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองโดยสร้างนวัตกรรมทางสังคม สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม”

เป้าหมาย

สร้างพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมทางสังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

MWT is moving on its long way

“สร้างคน สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

เยาวชน 3,095 คน
389 โรงเรียน ใน 75 จังหวัด

ครูที่ปรึกษา 840 คน

ผู้เชี่ยวชาญ 60 คน จาก
30 คณะใน 21 มหาวิทยาลัย

วิทยากรกระบวนการ
114 คน

บุคลากร กฟผ.

และหน่วยงานต่างๆ

สร้างคน

สร้างเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

จัดหลักสูตรอบรมวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ
รุ่นที่ 6 (ประจำปี 2562)

สัมมนาบทบาทอาสาสมัครและ
วิทยากรกระบวนการในค่าย MWT

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน (ค่าย 1) ปีที่ 8 ทั้ง 4 ภูมิภาค
ค่ายภาคอีสาน – อุบลราชธานี
ภาคเหนือ – ตาก
ภาคกลาง – กาญจนบุรี
ภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของเยาวชน ปี 8 (ค่าย 2)

นิเทศงานเยาวชน ปีที่ 8 ทั้ง 4 ภูมิภาค
ภารกิจในการลงพื้นที่นิเทศงาน:
1) ติดตามผลงานเยาวชน
2) ให้คำแนะนำ ความรู้การพัฒนาผลงานเยาวชน
3) ชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับโครงการฯ และให้กำลังใจเยาวชน

นำเยาวชนปี 7 เข้าห้องปฏิบัติการทดลอง และนิเทศงานเยาวชน ปีที่ 7 4 ภูมิภาค

ภารกิจในการลงพื้นที่นิเทศงาน ปี 7 (15 กลุ่ม) :

-เจ้าหน้าที่ช่วยเยาวชนพัฒนาผลงาน บรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์ พร้อมทำโปสเตอร์

-เจ้าหน้าที่สอนวิธีการทำโปสเตอร์

-เจ้าหน้าที่สอนการนำเสนอแบบ pitching 5 นาที เพื่อใช้นำเสนอผลงานในกิจกรรมค่าย 3

เวทีถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ ปี 8 (ค่าย 3)

การอบรมคุณครูที่ปรึกษา ระหว่างอยู่ในค่าย 1-3

เนื้อหาเฉพาะ :
– บทบาทครูสู่โค้ช (Coach)
– Teaching tools for Smart Teacher
– Intensive Consultative Session: ICS
-การสร้างบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน
-โมเดลธุรกิจ

สร้างชาติ

ยกระดับนวัตกรรมสู่ระดับชาติ และสานต่อเวทีโลก

สนับสนุนเข้าประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ

ส่งเสริมเข้าประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ

– จดอนุ/สิทธิบัตรผลงานเยาวชน
– ภาษาอังกฤษ
– เทคนิคจัดบูธนิทรรศการ
– ผลิตเอกสารประกอบการนำเสนอ
– พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์
– ผลิตโปสเตอร์แสดงผลงาน

สร้างชาติ สู่การเปลี่ยนแปลง

ยกระดับนวัตกรรมสู่ ระดับชาติ และสานต่อเวทีโลก

โครงงานที่ส่งเข้าประกวด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ณ ก.พ. 2565) จำนวน 66 ชิ้น ได้รับรางวัลระดับชาติ 73 รางวัล ระดับนานาชาติ 61 รางวัล

Thailand New Gen Award
(2564 – 2565)

2-6 กุมภาพันธ์ 2565
ผลงาน 10 ชิ้น
ได้ 10 เหรียญทอง
3 ถ้วยชนะเลิศ
2 ถ้วยรองชนะเลิศอันดับสอง

5 ผลงาน เหรียญทอง

โทนเนอร์จากเปลือกเงาะ

รร.มุสลิมสตูลวทยา อ.เมือง จ.สตูล

สารสกัดจากใบโปร่งฟ้า
ลดอยากบุหรี่

รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา

แชมพูสกัดจากเมล็ดลินจี่

รร.แม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผ่นล้างมือจากเปลือกมังคุด

รร. สวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร

แป้งฟลาวจากถั่วแปะยี

รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

2 ได้รับเหรียญทอง
และถ้วยรองชนะเลิศอันดับสอง

ครีมพอกหน้าจากชันนะโรง

รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา

ไฮโดรเจลปิดแผลจากเมล็ดลำไย

รร.จักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน

สีกันไฟนาโนซิลิกาจากแกลบ

รร.คัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา

โลชั่นจากเปลือกทุเรียน

รร.พุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อนุรักษ์ดนตรีมังคละบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

รร.พิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

3 ได้รับ เหรียญทอง
และถ้วยชนะเลิศ
จาก 3 ประเภท

กฟผ รับรางวัลดีเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2016 EIT-CSR Awards (สนับสนุน MWT)

กฟผ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 จากการดำเนินโครงการ Move World Together

โครงการ MWT รับรางวัล “สร้างคน-สร้างชาติ” จากกระทรวง พม. ปี 2557

Share this post

More projects