โครงการ CEIS

พัฒนาชุมชน เครือข่ายชุมชน กลไกความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างบูรณาการ

เพื่อให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน มุ่งตอบโจทย์ SDGs และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้แก่ผู้นำชุมชน นักศึกษา นักพัฒนา นักวิชาการ โดยผสมผสานภูมิปัญญากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

Share this post

More projects