โครงการ CEIS

พัฒนาชุมชน เครือข่ายชุมชน กลไกความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างบูรณาการ

โครงการสายส่ง

ศึกษาความเป็นชุมชนใต้แนวสายส่ง พัฒนากลุ่ม และการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนประสพในมิติต่าง ๆ ใน 3 ภาค