โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

วันนี้ Dcommunity จะพาชุมชนคน D ลงไปดูพื้นที่โครงการที่ บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

“สำหรับ” โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ผู้นำชุมชน รวมถึงกลุ่นคนสร้างอาชีพบ้านห้วยยาง ช่วยกันสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ชุมชน ได้มีอาหารปลอดภัยไว้กิน

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ให้สามารถบรรเทาลงได้บ้างในสังคมนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหลักของโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

โดยไก่ที่โครงการฯได้ร่วมสนับสนุนในระยะเริ่มต้นคือ “ไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริด” ซึ่งข้อดีคือ

  • “ชาวบ้านต้องสามารถดูแลง่าย” “ได้ด้วยตัวเอง “
  • มีอัตรารอดสูง แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม
  • สามารถออกไข่สม่ำเสมอ เฉลี่ย 280-300 ฟอง/ปี
  • เป็นที่ต้องการของตลาด

การสนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ โครงการฯ เล็งเห็นถึง “การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ” ยึกหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”

โดยเริ่มต้นจากการ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้กับกลุ่มคนสร้างอาชีพบ้านห้วยยาง ได้มีไข่กินก่อน

จากนั้นจึงเป็นการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพราะเมื่อเหลือกินจึงนำไปขาย โดยตลาดที่รับซื้อคือ “โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด” เมื่อขายได้จึงนำเงินมารวบรวมซื้อหัวอาหารเลี้ยงไก่ต่อไป ส่วนโรงเรียนผู้ให้พื้นที่ส่วนกลาง ก็จะได้พื้นที่สร้างการเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ให้เด็ก ๆ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แหล่งอาหารปลอดภัย และซื้อขายกันได้ในราคาในยุติธรรม

ปัจจุบัน “กลุ่มคนสร้างอาชีพบ้านห้วยยาง” 4 ครัวเรือน ได้วางแผนจับคู่ผลัดเวรกันมาดูแล โรงเลี้ยง ให้อาหารไก่ คู่ละ 1 อาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย ได้ด้วยตัวเอง และมั่นคงภายในชุมชน

RECENT POSTS

Share this post