ค่ายนักสืบสายน้ำ แม่น้ำบางปะกง หลักสูตรอบรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ (New Gen Future) ครั้งที่ 2

ค่ายนักสืบสายน้ำ แม่น้ำบางปะกง หลักสูตรอบรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ (New Gen Future) ครั้งที่ 2

ค่ายนักสืบสายน้ำ แม่น้ำบางปะกง หลักสูตรอบรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ (New Gen Future) ครั้งที่ 2ครั้งนี้ยังคงจัดขึ้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 เหมือนที่ผ่านมาเช่นเดิม….

วันนี้ทีมชาวค่ายขอมาเล่าบรรยากาศ และประมวลภาพประทับใจ ตลอด 3 วันที่ผ่านมานั้น นักสืบสายน้ำทุกคนได้ร่วมกันสร้างเส้นทางเรียนรู้ รวมถึงได้เก็บเกี่ยวทักษะต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปใช้ในการดูแล ปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

ก้าวแรกของชาวค่ายนักสืบสายน้ำ ในวันที่ 5 สิงหา

เส้นทางการเรียนรู้ของเหล่านักสืบสายน้ำในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งเป็น Soft Skill ที่สำคัญในปัจจุบัน เพื่อให้น้อง ๆ ได้ปรับความพร้อมทางกายและใจ สนิทสนม คุ้นเคยกันมากขึ้น รวมถึงพร้อมที่จะร่วมมือทำงานไปให้ถึงเป้าหมายด้วยกัน และบทเรียนสำคัญที่เหล่านักสืบสายน้ำได้รับในวันนี้คือรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น ซึ่งพื้นที่บางปะกงนั้นเป็นบริเวณลุ่มน้ำและปากแม่น้ำ ติดชายฝั่ง ซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ดังนั้นน้อง ๆ จึงต้องมีเตรียมความพร้อม และปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ไปต่อกับก้าวที่ 2 ของชาวค่ายนักสืบสายน้ำ

ในวันที่ 6 สิงหา

วันนี้ชาวค่ายลงลึกไปกับซึ่งเป็น 3 หัวใจสำคัญของการอบรม คือ

1 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกระตุ้นความคิดและจินตนาการ ให้กล้าที่จะมีวิธีคิดคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

2 การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา น้อง ๆจะได้ทดลองใช้เครื่องมือผ่านการจำลองสถานการณ์จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจปัญหา ร่วมกันหาปัญหา หาไอเดียในการแก้ปัญหา และนำเสนอต้นแบบการแก้ปัญหาต่อกลุ่มเป้าหมาย

3 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นเหตุและผล (Critical Thinking) โดยใช้เครื่องมือต้นไม้แห่งปัญหา (Problem Tree) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้น้อง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยการใช้เครื่องมือนี้ผ่านโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนน้องน้อง ๆ

7 สิงหา ปลายทางของชาวค่ายนักสืบสายน้ำ ในหลักสูตรการอบรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

เปิดฉากวันสุดท้ายการวางแผนและลงมือทำในกิจกรรม “หอคอยงาช้าง” โดยมีกติกาให้ชาวค่ายสร้างโครงสร้างจากหนังสือพิมพ์ ที่สูงที่สุดและสามารถรองรับน้ำหนักมากที่สุด ส่งท้ายบทเรียนของการทำงานเป็นทีมเส้นทางการเรียนรู้สุดท้ายในค่ายน้อง ๆ จะนำปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนที่ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุ มาร่วมกันสร้างไอเดียต้นแบบ (Prototype) และนำเสนอไอเดียต้นแบบแนะนำต่อยอดอย่างสร้างสรรค์

สุดท้ายสิ่งที่น้อง ๆ ได้จากหลักสูตรการอบรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในครั้งนี้คือ ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) , ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ,ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นเหตุและผล (Critical Thinking) ทักษะเหล่านี้เป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่นำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรม ที่เหล่านักสืบสายน้ำจะได้นำไปคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนและสร้างเครือข่ายนักสืบสายน้ำในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงและช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

RECENT POSTS

Share this post