เวทีเสวนาพัฒนาชุมชนในอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอหนองแสง จังหวัดขอนแก่น

CEIS และภาคี สานพลังชุมชน เปิดวง “โสเหล่” อีสาน บูรณาการงานชุมชน พร้อมดึงหน่วยงานท้องถิ่น มาร่วมบูรณาการความร่วมมือที่จะพัฒนา ต่อยอดงานร่วมกัน สร้างชุมชนยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ วัดมรรคผดุงศรี บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ (CEIS) จัดวง “โสเหล่” หรือเวทีเสวนาพัฒนาชุมชนในอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอหนองแสง เพื่อชุมชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย มาแลกเปลี่ยน ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาระดับโลกและระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเกิดการบูรณาการความร่วมมือที่จะพัฒนา และต่อยอดงานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงาน และโครงการพลังชุมชนฯ

ซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้ได้นมัสการ พระปลัดอิงค์ฤทธิ์ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดมรรคผดุงศรี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา นอกจากนี้ยัง หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตัวแทนสถาบันการศึกษา ทั้งในอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของชุมชนให้เท่าทัน ต่อสถานการณ์โลกและประเทศ” โดย ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่เน้นย้ำให้ทุกคนตื่นตัว และตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงคราม-การเมืองในต่างประเทศ หรือสภาวะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อย่ามองเป็นเรื่องไกลตัว หากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงเร็วไปเท่าไหร่ เราในฐานะคน ชุมชน ก็ต้องปรับตัว รู้เท่าทันมากเท่านั้น

รวมทั้งมีการแลกประสบการณ์งานพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ของโครงการฯจากกรณีศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการสิ่งแวดโดยล้อมชุมชน พื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาสมุนไพรชุมชน บ้านเขาน้อย อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วม

จากนั้นนายอำเภอเขาสวนกวาง ผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ โดยสรุปใจความสำคัญที่เป็นประเด็นปัญหาร่วมกันในพื้นที่ ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร (แล้ง ขาดน้ำ ปลูกพืชไม่โต)
  2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก ขยะ ไฟป่า และสารเคมีทางการเกษตร
  3. ปัญหาเยาวชน เด็กติดจอ ติดยาเสพติด
  4. ทรัพยากรบุคคล ขาดคนหลากหลายช่วงวัยร่วมกันทำงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพื้นที่

และปิดท้ายด้วยประธานปิดงานเสวนา ในด้านของ นายสรันย์ พานจันทร์  นายอำเภอเขาสวนกวาง ได้กล่าวว่า
ในส่วนของอำเภอเขาสวนกวางนั้นมีความยินดี และดีใจมากที่โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ (CEIS) ได้เล็งเห็น และให้ความสำคัญในการเลือกพื้นที่พัฒนาในอำเภอเขาสวนกวาง และพร้อมที่จะสนับสนุน และร่วมมือพัฒนาให้พื้นที่เขาสวนกวางนั้นเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้ฝากฝังหน่วยงานในท้องถิ่น และผู้นำชุมชน และชุมชนในการร่วมแรง ร่วมใจกันบูรณางานให้สำเร็จไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ในเวทีเสวนา มีข้อเสนอที่น่าสนใจ สำหรับทิศทางงานพัฒนาต่อไป ควรเริ่มจาก การสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว ผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้กระตุ้นและสร้างความร่วมมือจากคนในชุมชน รวมกลุ่มคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา ชุมชนที่เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ จะยังคงขับเคลื่อนเรื่อง การจัดการป่าชุมชน การทำเกษตรปลอดภัย การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และการพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกัน โดยที่หน่วยงานยินดีสนับสนุนตามประเด็นที่เป็นปัญหาของชุมชน และประสานงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมกันแก้ไขปัญหา

RECENT POSTS

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ
งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง
CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

Share this post