CEIS สัญจร พาชมบรรยากาศความสนุกของการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21

CEIS สัญจร พาชมบรรยากาศความสนุกของการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 : “การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หัวใจสำคัญของงานนี้คือการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงการเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านพัฒนาชุมชนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้น้อง ๆ นักศึกษายังได้แสดงความสามารถ และถ่ายทอดไอเดียด้านงานพัฒนาชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทั้งการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ การแข่งทักษะทางวิชาการ เช่น CSD Young Talks การเขียนแผนที่ความคิด Mind Mapping และการทําสื่อสร้างสรรค์เป็นคลิปหนังสั้น รวมถึงการจัดนิทรรศการอีกด้วย

และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการสัมมนากลุ่มย่อย 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน (2) เศรษฐกิจพึ่งตนเอง (3) โรคอุบัติใหม่กับวิถีใหม่ด้วยพลังชุมชน (4) การจัดการทรัพยากรสู่ความมั่นคงทางอาหาร (5) คนรุ่นใหม่ และ ผู้สูงอายุ : มิติการพัฒนาใน สังคมข้ามรุ่น และ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

RECENT POSTS

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ
งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง
CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

Share this post