CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชนบ้านทุ่งบ่อ
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ บ้านทุ่งบ่อ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้แนวทางในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชรูปแบบใหม่ในการผลิตพืชผักปลอดภัย เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ ดังนั้นเกษตรกรจึงมักประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตพืชผัก ทำให้ผลผลิตเสียหาย รวมถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นนวัตกรรมของเยาวชนของโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานเรื่องกาวดักแมลงรีดิวซ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 8 สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนได้ ดังนั้นทีมส่งเสริมนวัตกรรม โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จึงได้นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ ของเยาวชนมาปรับใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตพืชผักปลอดภัย

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลง มีวัตถุงประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตกาวเหนียวกำจัดแมลงศัตรูได้เอง อย่างน้อยช่วยให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในการซื้อยากำจัดแมลงในราคาแพง นอกจากนี้ช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตในการผลิตพืชผัก รวมถึงชุมชนมีพืชผักไว้รับประทานพืชผักปลอดภัย

ทั้งนี้การทดลองทำกาวเหนียวดักแมลง เพื่อใช้ในแปลงผัก ได้ทดลองครั้งแรกที่บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งผลจากการทดลองนั้นได้ผลดี สามารถดักแมลงในแปลงผัก และยังคงสภาพความเหนียวได้ถึง 30 วัน อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการทำนั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ที่ใช้ดักแมลงสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก รวมถึงชุมชนสามารถทำใช้เองภายในครัวเรือนได้ ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยต่อเกษตรกร ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

RECENT POSTS

Share this post