โครงการสร้างป่าพันไร่ให้เกิดมูลค่าพันล้าน

โครงการสร้างป่าพันไร่ให้เกิดมูลค่าพันล้าน

ฝันของชาวนางิ้วนาโพธิ์


ฝันอยากเห็นป่ายางนา พยุง ประดู่ อย่างน้อย 100,000 ต้น อยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนโคกใหญ่ 1,013 ไร่

ใน 20 ปีข้างหน้า เมื่อต้นไม้โต จะนำน้ำมันยางนามาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ทำยา และอื่นๆ ซึ่งคาดว่าต้นยางหนึ่งต้นจะมีมูลค่า 10,000 บาทเป็นอย่างต่ำ และตลอดอายุขัยของต้นยางนาจะมีมูลค่าหนึ่งแสนบาทเป็นอย่างน้อยจากการสำรวจต้นไม้เมื่อปีที่แล้ว ในป่าชุมชนโคกใหญ่มีต้นยางนาที่ชุมชนร่วมกันปลูกอายุ 7 ปี ประมาณ 5,630 ต้น มีต้นพยุงและประดู่ จำนวน 54,000 ต้น และมีไม้ธรรมชาติจำพวกไม้พลวง เต็งรัง ไม้แดงและอื่น ๆ ที่มีความสูง 1.5 เมตรขึ้นไป จำนวนประมาณ 52,800 ต้น มีเห็ดป่าออกในป่ายางนาปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัม

จึงเกิดความฝันที่ไม่ไกลร่วมกันว่า จะสร้างป่าพันไร่ให้เกิดมูลค่าพันล้าน ได้ไม่ยาก
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ชุมชนนางิ้วนาโพธิ์ จะร่วมกันปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่ว่างจำนวน 8 ไร่ โดยเน้นไม้ 4 ชนิด คือ ยางนา พยุง ประดู่และไม้แดง ชุมชนจะแสดงการปลูกต้นไม้อย่างปราณีต ปลูกแล้วต้องรอด โดยใช้ฐานองค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนของชุมชน 4 ข้อคือ

  1. เลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม
  2. เลือกชนิดต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
  3. เลือกขนาดต้นกล้าไม้ที่โตพอเหมาะ
  4. มีระบบน้ำในการดูแลต้นไม้ในช่วง 2 ปีแรก

RECENT POSTS

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ
งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง
CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

Share this post