โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเนื้อหาอบรมครั้งที่ 4 คือหัวข้อการระดมความคิดเห็น การสร้างไอเดีย การหาข้อมูลเพื่อสนับสนุน

ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้ น้อง ๆ ได้สะท้อนความรู้ และความประทับใจที่ได้รับจากการอบรมนี้ว่า “ได้ประโยชน์ และได้รับความรู้ในการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการแก้ปัญหา สามารถระบุปัญหาในการทำโครงการที่กำลังดำเนินการมีความชัดเจนขึ้น ได้รู้การการนำปัญหามาวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน โดยนำตัวอย่างปัญหาในพื้นที่มาที่นักเรียนนำพัฒนาเพื่อเป็นโครงการ เช่น เพรียงเกาะใต้ท้องเรือของชาวประมง การใช้ประโยชน์จากน้ำมันในครัวเรือน การทำให้คนรู้จักพืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โฟมที่ลอยน้ำเป็นขยะ การปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่และเวลา แหล่งน้ำบริเวณหลังโรงอาหารเน่าเสีย ขยะจากเปลือกหอยแมลงภู่”

RECENT POSTS

Share this post