แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนห้วยยาง ต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลชุมชน

แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนห้วยยาง

แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนห้วยยาง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีโอกาสได้ต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 15 คน ตามโครงการปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การพัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลสนามในชุมชนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนักศึกษาที่ลงพื้นที่จะได้พัฒนาทักษะของตนเองแล้ว คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ ผู้นำชุมชน และเยาวชนที่เข้าร่วมให้ข้อมูลเอง ก็จะได้พัฒนาทักษะในการต้อนรับและถ่ายทอดข้อมูลชุมชน ตลอดจนเป็นการทบทวนและอัพเดทข้อมูลชุมชนให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันไปด้วยในตัว

D Community ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนห้วยยาง ที่มีความมุ่งตั้งใจพัฒนางานการพัฒนาชุมชนอยู่ตลอดเวลา

ติดตามความเคลื่อนไหวของชาวบ้านห้วยยางได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069079006929

RECENT POSTS

Share this post