แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปูแสม

แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปูแสม

แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา

หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปูแสม

กิจกรรมในครั้งนี้ โครงการพลังชุมชนฯ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนพระพิมลเสนีฯ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจธนาคารต้นกล้าป่าชายเลนชุมชนคลองหัวจาก และต้อนรับคณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา ทั้งหมด 189 คน เป็น เข้าศึกษาดูงาน ในการพัฒนาป่าชายเลนของโรงเรียนพระพิมลเสนีฯ กิจกรรมปล่อยปูแสมและกิจกรรมมอบของให้น้อง ๆ เป็นที่ระลึก

สำหรับพื้นที่ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา เคยมีสภาพเสื่อมโทรม เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียของบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้ดินเน่าเสีย ต้นไม้ป่าในป่าชายเลนเริ่มยืนต้นตาย และสัตว์น้ำหายไป โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับชุมชน จึงขอรับคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนของโรงเรียนพระพิมลฯ ทำให้ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงจากดิน-น้ำที่เคยมีสภาพเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ต้นไม้ป่าชายเลนมีการเจริญเติบโตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ สัตว์น้ำหลายชนิด อาทิ หอยจุ๊บแจง หอยถั่ว หอยฉลอม ทากหน้าดิน ปลาตีน ที่เคยหายไปจากพื้นที่ก็กลับคืนมาอาศัยอยู่เช่นเดิม พร้อม ๆ กันกับจำนวนปูแสมที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้ป่าชายเลนบริเวณโรงเรียนพระพิมลเสนี ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียน และประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่สนใจโดยมีวิทยากรชุมชนเป็นผู้ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งทรัพยากรให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทำกินในพื้นที่บ้านตนเอง

RECENT POSTS

Share this post