แกนนำหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนต้นแบบของโครงการ CEIS หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ร่วมออกบูธแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และถังดักไขมันครัวเรือน ในนามของ โรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ.

แกนนำหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนต้นแบบของโครงการ CEIS หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ร่วมออกบูธแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และถังดักไขมันครัวเรือน ในนามของ โรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ.

แกนนำหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนต้นแบบของโครงการ CEIS หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ร่วมออกบูธแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และถังดักไขมันครัวเรือน ในนามของ โรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ. 

หมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ของโครงการ CEIS ขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมในการแก้ไข พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบลท่าข้าม สร้างกระบวนการเรียนรู้และขยายผลเรื่อง ถังดักไขมันครัวเรือน, การจัดการเศษอาหารในครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 

สำหรับการออกบูธในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากแกนนำที่มาออกบูธได้อธิบายในส่วนที่สำคัญของงานได้อย่างชัดเจน เช่น วิธีการขยาย และลักษณะของถังดักไขมันที่ไม่สามารถเหมือนกันได้ นอกจากนั้นก็มีคนที่ร่วมงานได้ให้ความสนใจในบูธของแกนนำท่าข้าม

ปัจจุบันองค์ความรู้ของหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้กลายเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ให้กับประชาชน หรือชุมชนสนใจมาศึกษาดูงานอีกด้วย

โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

RECENT POSTS

Share this post