ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาสมุนไพรชุมชน บ้านเขาน้อย

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาสมุนไพรชุมชน บ้านเขาน้อย

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตขมิ้นชัน และผลผลิตสมุนไพรชนิดอื่นๆในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเกิดเป็นหน่วยธุรกิจชุมชนที่สร้างเศรษฐกิจรากให้เข้มแข็ง

ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ เสมือนการสร้างต้นแบบ “นวัตกรรมทางสังคม”ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างภาคีเครือข่ายมากกว่า 15 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน และเกษตรกร ช่วยหรุนเสริมพลังให้ขุมชน ใช้ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานขมิ้นชันอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีวิถีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลกัน ลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตอบโจทย์เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs 2030)

การขับเคลื่อนงานใน 3 ภูมิภาค ครอบคลุมประเด็นการสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย, การพัฒนาอาชีพ และผู้ประกอบการชุมชน การเสริมสร้างพลังของผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและคนในชุมชนด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน (น้ำ ดิน ป่าชุมชน/ป่าชายเลน) การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค และการสร้างภาคีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ทางานพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานตามภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

RECENT POSTS

Share this post