งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง

งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง ซึ่งเปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

“ โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” มี 5 ภาคีที่ร่วมกันดำเนินงาน ได้แก่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม และโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ซึ่งเจตนารมณ์ของโครงการนี้ คือการขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย คือการทำให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นในราคาที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สร้างวิถีและระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ครอบครัว ตลอดจนการเอาใจใส่เรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรรมอำเภอเขาสวนกวาง

โดยในระยะแรกได้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี หรือ อาหารปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ลดสารพิษตกค้างในร่างกาย ด้วยการจัดตั้ง “ตลาดเกษตรสุขใจ อาหารปลอดภัย ในเขาสวนกวาง”

วันนี้ชุมชนภายใต้โครงการ CEIS คือ สมาชิกกลุ่มผักบ้านห้วยยาง และกลุ่มผักบ้านทุ่งบ่อ ได้นำผักปลอดภัยออกร้านจำหน่าย ซึ่งโครงการให้ความสำคัญ และยึดเป็นหลักในการดำเนินงาน นั่นคือการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย ไม่เพียงแต่ชุมชนจะปลูกผักปลอดภัยไว้กินภายในครอบครัวเพียงเท่านั้น หากเมื่อมากเกินความจำเป็นจึงนำออกจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร การเปิดพื้นที่ให้กับทั้ง 2 ชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนตื่นเต้น และดีใจ ที่เห็นผลการตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หน่วยงานใกล้เคียง และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

การออกร้านในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ้มต้นที่ดีของ บ้านทุ่งบ่อ และบ้านห้วยยาง ที่ได้มองเห็นกลุ่มตลาด และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ชุมชนยังได้เห็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข ทั้งในด้านผลผลิต ระบบการจัดการ เพื่อให้ครั้งต่อไปราบรื่นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังรับซื้อข้าวสารหอมมะลิ 105 ของกลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองแวงเรือ เป็นระยะเวลา 1 ปี จัดส่งทุกเดือน เดือนละ 200 กก. ไว้ใช้ในครัวโรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ โดยจะเริ่มจัดส่งในเดือนธันวาคม 2566

ตลาดเกษตรสุขใจ อาหารสุขใจเขาสวนกวาง ทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 07.00-13.00 น. ที่โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

RECENT POSTS

เวทีเสวนาพัฒนาชุมชนในอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอหนองแสง จังหวัดขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ
CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

Share this post