ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา
ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ได้จัดอบรมออนไลน์ฟรีผ่าน Zoom สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

เมื่อ 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานพัฒนานำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ ผศ.ดร. เอมอร แสนภูวา นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่น้อง ๆ ภายในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ (CSD) ครั้งที่ 22 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีน้อง ๆ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 30 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และขอขอบคุณคณะอาจารย์ผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่น้อง ๆ ในครั้งนี้ด้วย

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม จึงถือโอกาสมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติ และที่ระลึกถึงความตั้งใจของน้อง ๆ ในการอบรมอย่างเข้มข้นตลอด 4 สัปดาห์
ทางโครงการฯ และสมาคมหวังว่าหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา จะช่วยให้น้อง ๆ ที่ได้รับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ Link : PDF ข้อมูลเบื้องต้นหลักสูตร Upskill

RECENT POSTS

CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ
งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง
CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Share this post