การสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานโครงการปี 2565 และถอด บทเรียนการทำงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงเติมความรู้ หนุนเสริมทักษะ ในการจัดทำแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

การสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานโครงการปี 2565 และถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงเติมความรู้ หนุนเสริมทักษะ ในการจัดทำแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

“โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หรือ (CEIS) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายนำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัด “ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และทำแผนงานโครงการประจำปี 2566″ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 – 13 มกราคม 2566

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานโครงการปี 2565 และถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงเติมความรู้ หนุนเสริมทักษะ ในการจัดทำแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการยังได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโครงการปี 2566 ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคี

“โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Community Empowerment & Innovations for Sustainability: CEIS) นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยอาศัยพลังชุมชน และความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นำไปสู่การสร้างสถาบันให้ความรู้และรับรองมาตรฐานความสามารถในการทำงานพัฒนาในชุมชน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยมีการพัฒนาที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้ว 2 ปี และในปี 2566 นี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3

RECENT POSTS

Share this post