“7 มิถุนายน” วันความปลอดภัยอาหารโลก

“7 มิถุนายน” วันความปลอดภัยอาหารโลก

รู้หรือไม่ว่าผู้คนกว่า 600 ล้านคน บนโลกนี้ต้องล้มป่วย และกว่า 420,000 คน เสียชีวิตทุกปีจากการกินอาหารที่ปนเปื้อน ทั้งที่ในความจริงแล้วนั้น ไม่ควรมีใครเจ็บป่วย – ล้มตาย จากการกินอาหาร เพราะมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ด้วยเหตุนี้ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ จึงได้กำหนด “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day) ในวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยของอาหาร โดยมีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) เป็นองค์กรขับเคลื่อน อาศัยความร่วมกับประเทศสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

หัวข้อในการรณรงค์ปีนี้ คือ “Food standards save lives – มาตรฐานอาหาร ช่วยรักษาชีวิต” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่กำหนดขึ้น เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค เพราะมาตรฐานอาหารนั้น เป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร และเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า เราทุกคนมีบทบาทอย่างยิ่งในการป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหาร

Share this post