5 มิถุนายน 2566 “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

5 มิถุนายน 2566 “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ปี 2552 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย และเป็นกำลังใจให้ชาวนาที่มุ่งมั่นประกอบอาชีพ ทำนาด้วยความเสียสละและอดทน ซึ่งนับได้ว่าช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างยั่งยืนตลอดมา

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ CEIS ให้ความสำคัญในการสร้าง และส่งเสริมให้ชุมชนภายใต้โครงการฯ เกิดความยั่งยืน โดยใช้พลังชุมชนและนวัตกรรม รวมถึงการหนุนเสริมจากภาคีต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น มาบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา และนำมาปรับใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิม ให้เหมาะสมในในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่ชาวนาต่อไป

ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นำภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานกับนวัตกรรมนำจาวปลวกมาทำเป็น “ จุลินทรีย์จาวปลวก” มาใช้ในแปลงนา ที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม และอยู่ในขั้นตอนขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นต่อไป

ทำไม “จุลินทรีย์จาวปลวก” สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ?

https://bitly.ws/VFLz

วิธีการทำ “จุลินทรีย์จาวปลวก” วัสดุอุปกรณ์หาได้ไม่ยาก มีมากในท้องถิ่น ทำง่าย ใช้เวลาไม่นาน

https://bitly.ws/VFLz

ดูคลิปวีดีโอสรุปข้อมูลได้ที่ "จุลินทรีย์จาวปลวก"
จุลินทรีย์จากภูมิปัญญาชุมชนบ้านห้วยยาง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

Share this post