“5 มิถุนายน” วันสิ่งแวดล้อมโลก : World Environment Day

“5 มิถุนายน” วันสิ่งแวดล้อมโลก : World Environment Day

5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก – World Environment Day” เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) เมื่อพ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

หัวข้อในการรณรงค์ปีนี้ คือ “Beat Plastic Pollution – เอาชนะมลพิษจากพลาสติก” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงมลพิษจากพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อโลก นอกจากปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลก สิ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้ คือ ไมโครพลาสติกสามมรถเข้าไปในอาหารที่เรากิน น้ำที่เราดื่ม และแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเรา เพื่อให้สิ่งแวดล้อมของโลกยุคใหม่ยังคงน่าอยู่ต่อไป ไม่เพียงแต่การลด-ละ-เลิกใช้ถุงพลาสติก หรือการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ รัฐบาลประเทศต่างๆ ควรให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-ups) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการผลิตพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และแทนที่ด้วยทางเลือกที่ทนทานและยั่งยืน

Share this post