เยาวชนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ

"เยาวชนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ"

พวกเราชุมชน D Community เชื่อว่า "เยาวชนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ"

ซึ่งในวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เราจึงอยากพาไปรู้จักกลุ่มเยาวชนบ้านเขาน้อย อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งพวกเขาใช้เวลาว่างรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนตัวเองให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับคนในชุมชน ในครั้งนี้น้องๆได้ลงสํารวจเก็บข้อมูลทางธรรมชาติของเขาภูน้อย ภูเขาที่เป็นจุดแลนด์มาร์ค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน ภูเขาลูกนี้จะถูกพัฒนาเป็นเส้นทางถนนสายสุขภาพ (เเนวดิ่ง) เพื่อขยายให้เป็นเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติป่าชุมชนบ้านเขาน้อย ให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจและชื่นชอบการวิ่ง trial และผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ

น้องๆกลุ่มนี้คือ”เยาวชนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน” ทำงานพัฒนาในชุมชนนี้ด้วยจิตสาธารณะในการทำตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งสุดท้ายแล้วบ้านเขาน้อยนั้นจะมีเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่สืบทอดหน้าที่ผู้นำขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชนต่อไป.

โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีวิถีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลกัน ลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตอบโจทย์เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs 2030)

การขับเคลื่อนงานใน 3 ภูมิภาค ครอบคลุมประเด็นการสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย, การพัฒนาอาชีพ และผู้ประกอบการชุมชน การเสริมสร้างพลังของผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและคนในชุมชนด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน (น้ำ ดิน ป่าชุมชน/ป่าชายเลน) การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค และการสร้างภาคีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ทางานพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานตามภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

Share this post