Local History ประวัติศาสตร์ชุมชน เรื่องราวชุมชนที่ “นักพัฒนา” ต้องทำการบ้าน

Local History ประวัติศาสตร์ชุมชน เรื่องราวชุมชนที่ “นักพัฒนา” ต้องทำการบ้าน

เรื่องราว ที่มาที่ไปของชุมชน อาจมาจากบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือความทรงจำของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะทีทั้ง ข้อเท็จจริง จินตนาการ ตำนาน บันทึก ขนบธรรมเนียม แบบแผนการปฏิบัติต่าง ๆ ของชุมชน ที่ส่งผลต่อ อัตลักษณ์ ทัศนะ ความคิด ท่าที ของชุมชน ดังนั้น การทำงานชุมชน “นักพัฒนา” จะต้องทำการบ้าน ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยซึ่งถ้าหากเราใจต่อประวัติศาสตร์ชุมชน จะช่วยเราเข้าใจ และประเมินชุมชนได้มากยิ่งขึ้นและจะช่วยให้เราสามารถดีไซน์วิธีการทำงานกับชุมชนให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ความคาดหวัง และศักยภาพ ของชุมชนได้ดีขึ้น

Local History ประวัติศาสตร์ชุมชน

ประวัติพื้นที่ เรื่องราวชุมชน ช่วยให้เห็นภาพการตั้งถิ่นฐาน การเมืองท้องถิ่น การทำงานของคนในท้องถิ่น หรืออื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี มีข้อจำกัดด้านข้อมูลที่ไม่กว้าง และชาวบ้านอาจจำได้ไม่หมด แต่เอาที่พอเข้าใจ และเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เส้นเวลา (Time Line) ระหว่างที่พูดคุยกับชุมชน ลำดับเวลาในประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีต อาจจะสลับกันไปบ้าง ดังนั้นหากนักพัฒนาบันทึก และนำกลับมาไล่เรียง ทำให้เข้าใจภาพรวมของลำดับเหตุการณ์ หรือสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องของลำดับเวลาในอดีต ก็จะช่วยให้เรามองเห็นผลกระทบของเหตุการณ์หนึ่งต่อเหตุการณ์หนึ่งได้ดียิ่งขึ้น

Share this post