How to (ทิ้ง) ทิ้งขยะอย่างไรให้ชุมชนสะอาด แบบชาวหมู่ 2 ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตัวอย่างชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือน

ในอดีตที่ผ่านมีการออกข้อบังคับ ด้านความสะอาดของชุมชนด้วยการจัดให้ชุมชนเป็น “ชุมชนปลอดถังขยะ”ดังนั้นหากมีขยะในครัวเรือน ชาวบ้านจึงเก็บขยะไว้ภายในบ้านก่อน และจะมีรถมาเก็บขยะมาอาทิตย์ละ 2 วัน ซึ่งจากข้อบังคับนี้ชาวบ้านในชุมชนก็ให้ความร่วมมือและทำมานับสิบปี ในอดีตที่ผ่านมีการออกข้อบังคับ ด้านความสะอาดของชุมชนด้วยการจัดให้ชุมชนเป็น “ชุมชนปลอดถังขยะ”ดังนั้นหากมีขยะในครัวเรือน ชาวบ้านจึงเก็บขยะไว้ภายในบ้านก่อน และจะมีรถมาเก็บขยะมาอาทิตย์ละ 2 วัน ซึ่งจากข้อบังคับนี้ชาวบ้านในชุมชนก็ให้ความร่วมมือและทำมานับสิบปี

แต่ปัญหาคือเมื่อเก็บ “ขยะ” ไว้นานทำให้ส่งกลิ่นเน่าเสีย ชาวบ้านจึงนำออกมาไว้หน้าบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีของเสียทิ้งลงในคลอง และส่งผลเสียต่อภูมิทัศน์และภูมินิเวศของชุมชน จนเกิดการต่อยอดและพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนภายในชุมชน เช่น การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ย บัดน้ำจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน เพื่อทำให้เหลือของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด.

Share this post