7 สุดยอดสกิล (Skills )ที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา

7 สุดยอดสกิล (Skills) ที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา

ในฐานะที่เราอยู่แวดวงของ “#นักพัฒนาชุมชน” มาเกือบ 10 ปี ซึ่งตอนแรกก็ยังสงสัยว่าอาชีพนี้เขาทำอะไรกันนะ แต่พอได้เข้ามารู้จัก และคลุกคลีอยู่ด้วยนั้นบอกได้เลยว่า “เป็นสายงานที่น่าทึ่งมาก ๆ ” เรียกได้ว่าต้องเป็น #Multitasking + #Productive + #Motivation และต้องมี #Passion รวมถึง #อุดมการณ์ ของตัวเองในการ #พัฒนาชุมชน

ซึ่งสายงานนี้นอกจากที่เขาจะต้องทำงานในด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นความรู้ และทักษะที่จบมาโดยตรงแล้ว ยังต้องรู้ครอบคลุมไปถึงกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ อนามัยและ สุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่น และยังต้องใช้ทักษะในการประสานงาน เจรจา ประนีประนอม วางแผน ทั้งกับชุมชน ส่วนราชการและ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (นี่ยังแค่ส่วนนึงของทักษะที่ต้องมี) ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยเหลือชุมชนในทุก ๆ ด้าน

ทำให้ “#นักพัฒนาชุมชน” ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของเราอยู่เสมอ

7 สุดยอดสกิล (Skills )ที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา

  1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership skill)
  2. ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
  3. ทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์
  4. ทักษะในการสื่อสาร (Communication)
  5. ทักษะในการใช้ Digital, Technology และ Big data
  6. ทักษะในการ Empower ผู้อื่น
  7. ทักษะในการแสวงหาข้อมูล และความรู้

Share this post