เส้นทางแห่งการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าใจ

– ศึกษาภูมิสังคม วิถีชีวิต บริบท ข้อจำกัด ศักยภาพ
– ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
– วิเคราะห์ปัญหา ใช้ความรู้สมัยใหม่และภูมิปัญญา

เข้าถึง

– เข้าถึงพื้นที่ (คนในชุมชน หน่วยงาน)
– เข้าถึงจิตใจ ความต้องการ ความเดือดร้อน
– เข้าถึงความรู้จัดการปัญหา ไม่ติดตำรา

พัฒนา

– เน้นพัฒนาคน พึ่งพาตนเอง
– Empowerment ระเบิดจากข้างใน สร้างการมีส่วนร่วม
– เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ทำเป็นขั้นตอน
– คำนึงประโยชน์ส่วนรวม องค์รวม ทำงานแบบบูรณาการ
– ทำงานเป็นระบบ ติดตามงานต่อเนื่อง
– หลักคิด ‘our loss is our gain’

Share this post