เรียนรู้ หัวใจสำคัญ คนทำงานพัฒนา ที่พาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงสู่พื้นที่ต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

มาเรียนรู้ "หัวใจสำคัญ" คนทำงานพัฒนา ที่พาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง สู่พื้นที่ต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ภายใต้โครงการ CEIS หรือพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โจทย์สำคัญของ คุณเอ๋-พลากร บุญห่อ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่ได้เข้ามาดูแลงานพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งถึงแม้จะตอบโจทย์เรื่องของแผนงานของ กฟผ. แต่สิ่งสำคัญคือชุมชน เพราะหัวใจสำคัญของงานนี้คือต้องทำให้ชุมชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี การผสมผสาน บูรณาการความรู้ เชื่อมเครือข่าย จนเกิดความกลมกล่อมในการทำงานในพื้นที่ สิ่งที่ให้งานประสบผลสำเร็จ และได้ใจชุมชนรอบโรงไฟฟ้าคือ การยอมรับองค์ความรู้ของชุมชน เปิดใจในการรับฟังสิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ นอกจากนี้การที่ชุมชนเข้ามาทำร่วมกิจกรรมเขาจะยังสามารถอยู่ได้ มีข้าวกิน ครอบครัวเขาไม่เดือดร้อน สุดท้ายปลายทางที่หวังไว้ “ชุมชนรอบโรงไปฟ้าบางปะกง” ไม่ว่าจะเป็น คลองหัวจาก หรือ ต.หมู่ 2 ท่าข้ามก็ตาม จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการพึ่งพาตนเองในทุกด้าน และสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

Play Video
Share this post

More topic