เพาะกล้า ปลูกป่า หยอดเมล็ดพันธุ์รักษ์โลก

เยาวชนนางิ้ว-นาโพธิ์ เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้ "เพาะกล้า ปลูกป่า หยอดเมล็ดพันธุ์รักษ์โลก"

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ ชวนลูกหลานเยาวชน นักเรียนโรงเรียนนางิ้ว-นาโพธิ์ และโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรียนรู้การอนุรักษ์ป่า การเพาะชำกล้าไม้อย่างถูกวิธี เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์ และการดูแลต้นกล้าที่เพาะชำ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเมล็ดพันธุ์ การผสมดินสำหรับเพาะชำ การเพาะชำ ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนฯ ผู้นำชุมชน อบต.นางิ้ว และชาวบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ โดยเชิญทีมงานสวนรุกขชาติ เขาสวนกวาง มาเป็นผู้ให้ความรู้

นอกจากจะได้รับความรู้ทางการอนุรักษ์ป่า ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน เยาวชนที่เข้าร่วมยังได้ทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ ที่คณะกรรมการป่าชุมชนฯ และเราเชื่อว่า การได้ลงมือปฎิบัติ ได้จับต้นไม้ ได้สัมผัสดิน จะเป็นการเพาะกล้าความเป็นนักอนุรักษ์แก่เยาวชนเหล่านี้ ได้ปลูกต้นไม้ลงในใจของพวกเขา ให้ได้เติบโตขึ้นและพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเองในอนาคต

Share this post