ชวนมาสำรวจความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และความหนาแน่นของป่าชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในงานหลักของโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และมูลค่าป่าในชุมชน โดยใช้กระบวนการสำรวจป่าเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เห็นระบบนิเวศในป่า ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของพืชในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างคุ้มค่า

โดยวิธีการสำรวจนั้น โครงการฯจะลงร่วมกับผู้นำในชุมชน เพื่อให้ผู้นำนั้นสามารถที่จะถ่ายถอดองค์ความรู้การสำรวจป่าให้สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ และสามารถทำได้ด้วยตนเอง และนอกจากนี้ยังเชิญปราชญ์ หรือหมอสมุนไพรชุมชน ลงร่วมกัน เพื่อให้ได้มองเห็นถึงความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ในป่า

ป่าชุมชนบ้านดงบังโดดเด่นเรื่อง “ความหลากหลายของพืช” และ “สมุนไพร” จากการสำรวจ 1,000 ตารางเมตรนั้น พบความหลากหลายของพืชถึง 840 ต้น 70 ชนิดพันธุ์ และสมุนไพรถึง พืชสมุนไพร 37 ชนิด โดย 3 อันดับแรก ก้นครก หญ้ารีเเพร์ พลับพลา

Share this post