สบู่จากสารสกัดใบยางนา

สบู่จากสารสกัดใบยางนา

วันนี้ Dcommunity จะพาชุมชนคน D ลงไปดูแม่ ๆ บ้านนางิ้ว และ บ้านนาโพธิ์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่นำเอา “ใบยางนา” มาต่อยอดสู่ “สบู่จากสารสกัดใบยางนา” ที่ชุมชนสามารถทำได้ ทำง่าย ใช้ได้เอง

“สำหรับ” โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ผศ. ดร.สมพร เกษแก้ว และทีมวิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์การเรียนรู้ยางนาบูรณาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เติมความรู้ การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์

“ประเด็นสำคัญ” ในการอบรมครั้งนี้คือ การเติมความรู้ให้กับชุมชนบ้านนางิ้ว และ บ้านนาโพธิ์ รู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากยางนา นั่นคือ “การทำสบู่จากยางนา” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุด ชุมชนสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง โดยโครงการฯได้พาผู้เชี่ยวชาญลงไปอธิบายขั้นตอน และสาธิตวิธีการทำ

ตั้งแต่กระบวนการเตรียมอุปกรณ์ การสกัดยางนา ไปจนถึงการทำผลิตภัณฑ์สบู่จากสารสกัดใบยางนา เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่

“สำหรับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน” ทีมนวัตกรรม ร่วมกับทีมสนามได้ศึกษาข้อมูล และสำรวจป่าของบ้านนางิ้ว และบ้านนาโพธิ์ ทำให้สรุปข้อมูลได้ว่า ทั้งสองบ้านนี้มีป่าชุมชนทั้งหมด 1,013 ไร่ และมีต้นยางนามากที่สุด จากนั้นจึงได้หาข้อมูลว่าเราจะสามารถทำประโยชน์อะไรจากต้นยางนาได้บ้าง จึงได้ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ และหาวิธีการสร้างมูลค่าจากป่าที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดร่วมกับการอนุรักษณ์ป่าไปในตัว เมื่อหาวิธีการได้แล้วจึงชวนชาวบ้านที่สนใจมามาเข้าร่วม มารวมตัวกันทำให้เกิดกลุ่มที่เข็มแข็ง จากนั้นเมื่อเกิดความชำนาญ หรือต้องการขยับขยาย จึงค่อย ๆ ก้าวสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนนั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหลักของโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ที่สนับสนุน และส่งเสริม รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้กับชุมชน

Share this post