พื้นที่ “ป่าไม้โลก”เหลือเท่าไหร่แล้ว

พื้นที่ “ป่าไม้โลก”เหลือเท่าไหร่แล้ว

ช่วงหน้าร้อนของปี 2023 นี้ แทบทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ๆ แต่เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีข่าวจากนักวิจัยออกมาเตือน และได้ศึกษาแบบจำลองสภาพอากาศถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ่ที่อาจเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2023 และอาจรุนแรงถึงขั้นเป็น “ซูปเปอร์เอลนีโญ่” ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง และความน่ากลัวของสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่กระทบต่อเราทุกคนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

เมื่อพูดถึงสภาวะโลกร้อน เชื่อว่าเราย่อมนึกถึงป่าไม้ซึ่งมีส่วนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มความชื้น ปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศ ปกป้องพื้นดินจากแสง ช่วยลดอุณหภูมิของโลก รักษาสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่ต้นน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด แต่ปัจจุบันจากรายงานของ FAO (Global Forest Resources Assessment) พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกมีอยู่เพียง 4.06 พันล้านเฮกตาร์ หรือ 26,650 ล้านไร่ (ประมาณ 4 เท่าของประเทศจีน) หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของพื้นที่ผิวดินของโลก และหากเทียบจำนวนประชากรบนพื้นโลก สามารถคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.52 เฮกตาร์ หรือ 3.25 ไร่/ประชากร 1 คน

แม้พื้นที่ป่าไม้จะกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก แต่กลับพบว่าสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้โลกร้อยละ 54 หรือเกินกว่าครึ่งนึงของป่าไม้ทั้งโลก จำกัดเขตอยู่เพียง 5 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย มีพื้นที่ป่าไม้ 5,093.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ป่าไม้โลก, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีพื้นที่ป่าไม้ 3,106.25 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ป่าไม้โลก, แคนาดา มีพื้นที่ป่าไม้ 2,168.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ป่าไม้โลก, สหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ป่าไม้ 1,937.51 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่ป่าไม้โลก และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ป่าไม้ 1,375.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ป่าไม้โลก

หากพิจารณาพื้นที่ป่าไม้เป็นสัดส่วนกับพื้นที่ประเทศแล้ว สาธารณรัฐประชาชนจีนกลับมีสัดส่วนพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 21.83 ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้มีสัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 63.20 และญี่ปุ่นมีสัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 67 ส่วนประเทศในอาเซียนพบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงเป็นประเทศที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าสูงที่สุดถึงร้อยละ 71.60 รองลงมาเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 63.64, สหพันธรัฐมาเลเซีย สัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 59.50, ราชอาณาจักรกัมพูชา สัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 51.56 และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 46.46 ส่วนประเทศไทย อยู่ในอับดับที่ 7 มีสัดส่วนพื้นที่ป่าร้อยละ 29 โดยอาเซียนมีพื้นที่ป่ารวมประมาณ 1,331 ล้านไร่ และเป็น 1 ใน 3 ป่าเขตร้อนสำคัญของโลก

จากสถานการณ์ความรุนแรงของสภาวะโลกร้อนที่สวนทางกับรายงานพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสาเหตุไฟป่า ความเสี่ยมโทรมของป่า และการคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่า นับเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ ที่จะช่วยกันปกป้องดูแล และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

Share this post