พัฒนาสังคมสูงวัย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

พัฒนาสังคมสูงวัย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

โมเดลเศรษฐกิจ BCGคืออะไร ??

มาสรุปง่าย ๆ พร้อมกับกรณีตัวอย่างจากพื้นที่ปฏิบัติการของ D Community ภายใต้โครงการ CEIS Project บ้านเขาน้อย อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งขับเคลื่อนงานโดยผู้สูงอายุและบูรณาการทำงานกับเครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรขมิ้นชัน และองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชนอีกหลายแห่ง จนเกิดเป็น “ศูนย์นวัตกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ที่สามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน และมีส่วนช่วยลดความยากจนได้ระดับหนึ่ง

Share this post