พลังชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพระบบแพทย์ทางร่วม

พลังชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพระบบแพทย์ทางร่วม

หลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาอันวุ่นวายกับสถานการณ์ Covid-19 ทำให้พวกเราได้หันมาใส่ใจ และดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในโรคต่าง ๆ

ซึ่งในครั้งนี้การปฏิวัติสุขภาพของผู้สูงอายุ และป้องกันกลุ่มไม่เรื้อรัง แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ที่ตอนนี้ได้ผลักดันเป็นวาระที่สำคัญของจังหวัดสตูล ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อน และสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ หมอพื้นบ้าน และ อสม. รวมถึงแกนนำชุมชนพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา อ. ละงู อ. ควนโดน จ.สตูล เพื่อร่วมกันหาแนวทางการทำงานระบบใหม่เพื่อป้องกันโรค NCDs

กลุ่มโรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เกิดมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ

โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น

โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีวิถีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลกัน ลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตอบโจทย์เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs 2030)

การขับเคลื่อนงานใน 3 ภูมิภาค ครอบคลุมประเด็นการสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย, การพัฒนาอาชีพ และผู้ประกอบการชุมชน การเสริมสร้างพลังของผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและคนในชุมชนด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน (น้ำ ดิน ป่าชุมชน/ป่าชายเลน) การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค และการสร้างภาคีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ทางานพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานตามภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

Share this post