ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง

งานสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักพัฒนาควรจะต้องทำคือ “บูรณาการภาคีเครือข่าย” จากการที่เราได้ดำเนินงานบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลง เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหรือเรียกกันว่า Teamwork มาช่วยกัน มาร่วมกัน ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าหากในวันที่ชุมชนไม่มีเราแล้ว พวกเขาก็ยังมีหน่วยงานเหล่านี้สนับสนุนพวกเขาอยู่

“นักพัฒนาในพื้นที่ CEIS ภาคใต้” ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย จากการที่เราได้ดำเนินงานบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลง เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน หรือเรียกกันว่า Teamwork มาช่วยกัน มาร่วมกัน ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ทั้งที่บางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเรื่องก็ตาม สิ่งที่เราเห็นการแสดงน้ำใจระหว่างหน่วยงาน เป็นมิตรภาพที่ดี ก่อนหน้านี้อยู่คนละหน่วยงาน คนละบทบาทหน้าที่ แต่พอได้ทำงานร่วมกันเกิดความเป็นพี่ เป็นน้อง มาร่วมด้วยช่วยกันมาขึ้น สมัยก่อนเรามีหน้าที่เป็นแม่เหล็กดูดหน่วยงานมา แต่วันนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เราไม่ได้เป็นแม่เหล็กแล้ว พวกเขาใช้น้ำใจ ไปมาหาสู่กัน และความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เกิดการช่วยเหลือกันด้านทรัพยากรระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกัน เกิดความสนิทสนมกันในที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าหากในวันที่ชุมชนไม่มีเราแล้ว พวกเขาก็ยังมีหน่วยงานเหล่านี้สนับสนุนพวกเขาอยู่

ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง

ที่ปรึกษาประจำภาคใต้
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Share this post