ปลูกป่าชายเลนอย่างไรให้รอด ?

โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนที่พลิกฟื้นป่าชายเลนเสื่อมโทรม ให้กลายต้นแบบศึกษาดูงานการ “ปลูกป่าชายเลนอย่างไรให้รอด ?“

พื้นที่ป่าชายเลนที่เคยมีสภาพเสื่อมโทรม เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียของบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้ดินเน่าเสีย ต้นไม้ป่าในป่าชายเลนเริ่มยืนต้นตาย และสัตว์น้ำหายไป โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับชุมชน จึงขอรับคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยเริ่มจากขั้นตอนแรก : ลดปริมาณน้ำเสียเข้าพื้นที่ป่าชายเลน โดยประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้กำชับผู้ประกอบการผู้ที่เป็นต้นเหตุปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน

ขั้นตอนที่สอง : การแก้ไขปัญหาน้ำ และดินเน่าเสีย โดยใช้หลักการธรรมชาติบำบัด โดยการโพลงดินหรือคลองไส้ไก่ เพื่อสร้างเส้นทางไหลของน้ำให้เข้า-ออกพื้นอย่างสะดวก ควบคู่ไปกับการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosybthetic bacteria; PSB) ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 – assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนของโรงเรียนพระพิมลฯ ทำให้ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงจากดิน-น้ำที่เคยมีสภาพเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ต้นไม้ป่าชายเลนมีการเจริญเติบโตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ สัตว์น้ำหลายชนิด อาทิ หอยจุ๊บแจง หอยถั่ว หอยฉลอม ทากหน้าดิน ปลาตีน ที่เคยหายไปจากพื้นที่ก็กลับคืนมาอาศัยอยู่เช่นเดิม พร้อม ๆ กันกับจำนวนปูแสมที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้ป่าชายเลนบริเวณโรงเรียนพระพิมลเสนี ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียน และประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่สนใจโดยมีวิทยากรชุมชนเป็นผู้ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งทรัพยากรให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทำกินในพื้นที่บ้านตนเอง

Share this post