“น้ำขมิ้นชัน” เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากใจ จากผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย จังหวัดสตูล

“น้ำขมิ้นชัน” เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากใจ จากผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย จังหวัดสตูล

“น้ำขมิ้นชัน” ‘ ขมิ้นชัน ‘ สมุนไพร ‘เด่น’ บ้านเขาน้อย ซึ่งเกิดจากผู้สูงอายุรวมตัวกันปลูกแบบวิถีอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ความภูมิใจของชุมชนสามารถส่งต่อขมิ้นชันที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคได้เป็นชุมชนผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่สังคม บางส่วนนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำสุดยอดเมนูจาก”ครัวชุมชน” และอีกส่วนหนึ่งนำมาทำเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยประโยชน์หลากหลาย ดื่มง่ายและได้สุขภาพ ขมิ้นชันนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้ว ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด รวมไปถึงเส้นใย คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและรักษาโรคความดันโลหิตสูง

“น้ำขมิ้นชัน” บ้านเขาน้อย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบถูกพัฒนาออกมา 2 สูตร ด้วยกัน

✅น้ำขมิ้นชัน สูตร 1 “ขิงเข้มข้น” เข้มข้น เผ็ดร้อน ถึงใจ เต็มรสชาติขมิ้นชัน และขิง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสมุนไพรอย่างแท้จริง

✅น้ำขมิ้นชัน สูตร 2 “หอมกลิ่นขิง” ละมุนกลิ่นขิง กล่อมกล่อมด้วยน้ำขมิ้น สำหรับผู้ที่ชอบความผ่อนคลาย

กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีวิถีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลกัน ลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตอบโจทย์เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs 2030)

การขับเคลื่อนงานใน 3 ภูมิภาค ครอบคลุมประเด็นการสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย, การพัฒนาอาชีพ และผู้ประกอบการชุมชน การเสริมสร้างพลังของผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและคนในชุมชนด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน (น้ำ ดิน ป่าชุมชน/ป่าชายเลน) การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค และการสร้างภาคีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ทางานพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานตามภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

Share this post