นิธิวรรณ ฤทธิรงค์

การทำงานของทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรายึดการทำงาน “การทำงานแบบ 3+1”
เชื่อถือ เชื่อใจ เชื่อมั่น เกิดความศรัทธา

เรายึดหลักการทำงานแบบ “3+1” เชื่อถือ เชื่อใจ เชื่อมั่น เกิดความศรัทธา คือการทำงานแบบต่อยอด เราพยายามสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับชุมชน สร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในชุมชนให้เกิดขึ้น ซึ่งเขาเชื่อว่าเขาจะทำงานกับเราแล้วจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น มีการวางแผนทำงานร่วมกันกับเราจนถึงการปฏิบัติร่วมกับเรา รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่าในวันที่เกิดปัญหา เขาก็จะมีเราร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกันกับเขา ซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นกระบวนการความคิด เมื่อเขาเชื่อว่าเขาทำได้ มันก็จะเกิดขึ้น

นิธิวรรณ ฤทธิรงค์

ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Share this post