“นักพัฒนา” คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

“นักพัฒนา” คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

“นักพัฒนา” คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
.
หัวใจของงานพัฒนาชุมชน คือ “ชุมชน และ ประชาชน”
.
ความสำคัญของนักพัฒนาชุมชน คือเราเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน และสังคมทั้งต้องมีใจเสียสละ ทุ่มเท และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับชุมชนแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความสามารถ ที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย ดังนั้นเราจะพัฒนาตนเองไปสู่ “นักพัฒนาขั้นเทพ” ได้อย่างไร วันนี้ D community มีคำตอบ
.
“คุณสมบัตินักพัฒนาขั้นเทพ” ที่ชาว CEIS หรือโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนได้เรียนรู้ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ หรือพัฒนางานให้ครอบคลุม เราได้แบ่งออกมาหลายหมวดด้วยกัน เริ่มหมวดแรกกันเลย 👇🏻
.
✅ “หมวด การครองตน”
➖ รู้บทบาท หน้าที่ ตลอดจนจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง
➖ รู้จักบริหารเวลา จัดการชีวิตส่วนตัว
➖ มีอุดมการณ์ มุ่งมั่น ขยัน กระตือรือร้น ทำงานเพื่อส่วนรวม
➖ สนใจใฝ่หาความรู้
➖ สุภาพ บรรลุวุฒิภาวะ

Share this post