“ดินดี ปลูกอะไรก็งาม”

“บ้านทุ่งบ่อ” จากดินเค็ม 100% ในวันนั้น ปัจจุบันปลูกผักก็งาม สู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน “ผักปลอดภัย”

“บ้านทุ่งบ่อ” อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่รอบ “หนองขุมดิน” ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

การพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจน ให้สามารถบรรเทาลงได้บ้างในสังคมนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหลักของโครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

จริง ๆ แล้วพื้นที่นี้ เป็นหมู่บ้านเกษตรกร “แต่มีปัญหา” เรื่อง “ดิน” ที่มีความเค็มมาก ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น เพราะสภาพดินเป็นดินก้นบ่อ ซึ่งจากการนำดินไปตรวจนั้น ผลออกมาเป็นโซเดียม 100% ในขั้นแรกชาวบ้านใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยการรวมกลุ่มกันปลูกปอเทือง เพื่อปรับสภาพดิน แต่ดินก็ยังไม่สามารถปลูกผัก หรือพืชอื่น ๆ ได้

จากนั้นโครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้เข้ามาช่วยเติมข้อมูล ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยปรับดิน โดยใช้สูตรปุ๋ยวิชาการ และทำการทดลองใช้เวลาเกือบ 1 ปี เพราะต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุด และผลสุดท้ายผลทดลองออกมาว่า สูตรปุ๋ยวิชาการได้ผลดีกว่า

“ในวันนี้” พื้นที่รอบหนองขุมดิน ของบ้านทุ่งบ่อ สามารถปลูกผักปลอดภัยได้อย่างเติบโต และงอกงาม ชาวบ้านเกิดความมั่นใจ ภูมิใจ และใช้พื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ จนเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชน” บ้านทุ่งบ่อ ซึ่งโครงการฯ ยังคงเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน โดยร่วมกับเกษตรตำบลดงเมืองแอม ส่งเสริมให้ความรู้การจดวิสาหกิจชุมชนและการขอรับรองมาตรฐาน GAP แก่สมาชิกกลุ่มผักปลอดภัยบ้านทุ่งบ่อ และหลังจากสมาชิกกลุ่มจะร่วมกันดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชน โดยระยะแรกจะมีสมาชิกที่ร่วมจดวิสาหกิจชุมชนจำนวน 9 ราย นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อที่ขอรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งหากจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สมาชิกกลุ่มจะนำเอกสารไปยื่นให้กับเกษตรตำบลดงเมืองแอม เพื่อที่จะดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มและเกษตรตำบลดงเมืองแอมจะนำเอกสารไปยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับกลุ่ม ณ สวพ.3 หรือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

Share this post