ดร.ชลกานดาร์ นาคทิม

การค้นหาปัญหาในพื้นที่ นักพัฒนาจะต้องทำการศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการที่ชุมชนจะเล่าเรื่องราวภายในชุมชนให้เราฟังนั้น มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาเขาไว้ใจ และเชื่อใจเรา ซึ่งมันมีผลต่อการเก็บข้อมูลด้วย

การค้นหาปัญหาในพื้นที่ คือ นักพัฒนาจะต้องทำการศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการที่ชุมชนจะเล่าเรื่องราวภายในชุมชนให้เราฟังนั้น มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาเขาไว้ใจ และเชื่อใจเรา ซึ่งมันมีผลต่อการเก็บข้อมูลด้วย ดังนั้นเราจะใช้หลายรูปแบบมาก ทั้งทางการและไม่ทาง การพูดคุย การประชุมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย สำรวจเก็บข้อมูลรายบุคคล รวมถึงสิ่งในอดีตที่ชาวบ้านเคยทำมากับหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้การสังเกต จะทำให้เห็นปัญหาของเขา และทีมภาคตะวันออกจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการคิด และดีไซน์การทำกิจกรรมที่จะส่งเสริมเขา อย่าไปอยู่ชุมชนแบบนานมาก ๆ แบบฝังตัว เพราะบางที่จะเกิดผลเสีย บางชุมชนอาจจะมองว่าเราแปลกปลอม บางทีทัศนคติที่เรากับความเป็นอยู่ของชุมชนไม่เหมือนกันกัน

ดร.ชลกานดาร์ นาคทิม

ผู้ประสานงานภาคตะวันออก
โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Share this post