“ซั้งกอเปลือกหอย” แก้ปัญหาขยะเปลือกหอยในชุมชน

“ซั้งกอเปลือกหอย” แก้ปัญหาขยะเปลือกหอยในชุมชน

D community ชวนมาคุ้มครองโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น

เพราะวันนี้เรามีตัวอย่างชุมชนต้นแบบ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราอ.บางปะกง

หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ที่อยากพาทุกคนมาดูนวัตกรรม “ซั้งกอเปลือกหอย” แก้ปัญหาขยะเปลือกหอยในชุมชน

และตัวช่วยที่ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง

“ซั้งกอเปลือกหอย” นวัตกรรมเพื่อช่วยจัดการขยะเปลือกหอย ให้กลายมาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำบางปะกง นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ CEIS ซึ่งมองเห็นว่าพื้นที่บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ของปากแม่น้ำ มีลักษณะเป็นน้ำกร่อย และชุมชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งมีอาชีพเป็นประมงชายฝั่ง ซึ่งมีการทำซั้งกอแบบเดิมหรือกล่ำเพื่ออนุบาลสัตว์อยู่บ้าง นอกจากนี้ชุมชนในพื้นที่ยังมีอาชีพแกะเนื้อหอยเพื่อจำหน่าย จึงทำให้มีเปลือกหอยเป็นขยะเน่าเสียในพื้นที่ ดังนั้นพื้นที่บางปะกงจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการการนำผลงานซั้งกอของเยาวชนจากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง ภายใต้ โครงการ Move World together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (MWT ปี 8 มาพัฒนาต่อยอดและศึกษาในพื้นที่ใหม่ รวมถึงแก้ปัญหาขยะเปลือกหอยในชุมชนไปได้อีกด้วย

ซั้งกอ (คิวบิก) ที่ได้นำมาต่อยอด และออกแบบใหม่ ได้เพิ่มโครงสร้างให้มีความซับซ้อนทั้งหมด 27 ช่อง ทำให้ซั้งกอ (คิวบิก) มีลักษณะแข็งแรง คงสภาพเดิม และที่เห็นได้ชัดเจนคือมีเพรียงหินมาเกาะเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญมากในพื้นที่ชายฝั่ง เพราะเพรียงหินจะมีสารฟิโรโมน ที่ช่วยดึงดูดสัตว์อื่นๆ จำพวกแพลงก์ตอน และสัตว์เล็ก ๆ เข้ามาเกาะเพิ่ม ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารมีปลาใหญ่ ๆ เข้ามาหาอาหารมากขึ้น จึงส่งผลทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบสัตว์น้ำที่หลากหลาย และมีปริมาณมากกว่าที่พบในซั้งกอแบบเดิม ได้แก่ ลูกปู ปูตัวใหญ่ ดาวทะเล ไส้เดือนทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา ปลา เม่นทะเล ดอกไม้ทะเล ปะการัง หนอนท่อ กุ้ง และมีปริมาณของลูกปูที่เข้ามาอยู่อาศัย 8-10 เท่าของซั้งกอแบบเดิม

“ซั้งกอเปลือกหอย” นอกจากจะเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาขยะเปลือกหอยในชุมชน และที่สำคัญยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงให้มีระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ชายฝั่งดีขึ้นอีกด้วย

Share this post