ชวนมาสำรวจความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชนบ้านโคกศรี

ชวนมาสำรวจความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชนบ้านโคกศรี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

สำหรับการสนับสนุน และถ่ายทอดองคความรู้ในจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในงานหลักของโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และมูลค่าป่าในชุมชน โดยใช้กระบวนการสำรวจป่าเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เห็นระบบนิเวศในป่า ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของพืชในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างคุ้มค่า

โดยวิธีการสำรวจนั้น โครงการฯจะลงสำรวจร่วมกับผู้นำในชุมชน เพื่อให้ผู้นำนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้การสำรวจป่าให้สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ และสามารถทำได้ด้วยตนเอง และนอกจากนี้ยังเชิญปราชญ์ หรือหมอสมุนไพรชุมชน ลงร่วมกัน เพื่อให้ได้มองเห็นถึงความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ในป่า

ป่าชุมชนโคกศรีโดดเด่นเรื่อง “สมุนไพร” และ “ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ” โดยพืชสมุนไพร 35 ชนิด

3 อันดับแรก ที่พบมากที่สุดคือ มะกอกเกลื้อน ก้นครก เเดง และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ 11 ชนิดพันธุ์ พบมากที่สุด 3 อันดับแรก เเดง ยางเหียง เต็ง

Share this post