“ จุลินทรีย์จาวปลวก”

“ จุลินทรีย์จาวปลวก”

จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2548 รายงานว่า หลังช่วงการเก็บเกี่ยวข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฟางข้าวและตอซัง ซึ่งเป็นของเสียจากภาคการเกษตรโดยประมาณ 22.93 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณมากกว่าในพื้นที่ภาคกลาง และตะวันออก

หลายพื้นกำจัดตอซังด้วยที่เลือกวิธีการ “เผาฟางข้าว” แต่ทุกคนรู้หรือไม่? การเผาทำให้เกิดฝุ่น และควัน หรือ Black Carbon ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดโลกร้อน เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร และในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ นาข้าวแล้ว ที่สำคัญทำให้สูญเสียธาตุอาหารที่อยู่ในดินของเราอีกด้วย

D community ชวนทุกคนมาดูวิธีการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ของชุมชน บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนต้นแบบ หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของโครงการ CEIS

ที่นำเอาจาวปลวกมาทำเป็น “ จุลินทรีย์จาวปลวก” มาใช้ในแปลงนา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเผาแล้วยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี ดินร่วนซุย น้ำใส ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม

Share this post