คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวดรู้จักชุมชน

คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ) หมวด รู้จักชุมชน

✅ คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน (ขั้นเทพ)
➖ รู้จักชุมชน รู้จักคน และวิถีชีวิตของเขา (ผู้นำ แกนนำกลุ่มต่างๆ คนที่สนใจ
คนที่มีปัญหา ฯลฯ)
➖ รู้จักพื้นที่เป้าหมาย (ดิน น้ำ ป่า พืช สัตว์ อาชีพต่างๆ สาธารณูปโภคชนิดต่าง ๆ)

การทำงานในชุมชน “นักพัฒนาชุมชน” จะต้องศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่อง, สม่ำเสมอ, ลึกซึ้ง ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ คน สังคม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ครบครัว ทัศนคติ ความเชื่อ ประเพณี ปัญหา ศักยภาพ และต้องรู้อย่างรอบด้านในชุมชน ซึ่งใช้วิธีทั้งที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ โดยการ สัมภาษณ์, ประชุม, สังเกต, ชวนพูดคุย, ร่วมกิจกรรม ศึกษาไม่ใช่แค่เพื่อรู้ แต่เพื่อเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อเราจะสามารถออกแบบกิจกรรมในการทำงานร่วมกับชุมชน และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้จะยังเป็นฐานในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ วางใจได้ อีกด้วย

Share this post