ขมิ้นชัน 4 สุข

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดสตูล มุ่งมั่นตั้งใจผลิตขมิ้นชันอินทรีย์ ที่มีปริมาณสารทางยาสูงถึง 11.26% สามารถนำไปใช้เป็นยาได้จริง มุ่งให้เกิด “สุข 4 ด้าน – สุขกาย สุขใจ สุขสังคม สุขเศรษฐกิจ” เป็นตัวอย่าง “สังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน”

Share this post