News&Activities

เวทีเสวนาพัฒนาชุมชนในอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอหนองแสง จังหวัดขอนแก่น

CEIS และภาคี สานพลังชุมชน เปิดวง “โสเหล่” อีสาน บูรณาการงานชุมชน พร้อมดึงหน่วยงานท้องถิ่น มาร่วมบูรณาการความร่วมมือที่จะพัฒนา ต่อยอดงานร่วมกัน สร้างชุมชนยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ วัดมรรคผดุงศรี บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ (CEIS) จัดวง “โสเหล่” หรือเวทีเสวนาพัฒนาชุมชนในอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอหนองแสง เพื่อชุมชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย มาแลกเปลี่ยน ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาระดับโลกและระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเกิดการบูรณาการความร่วมมือที่จะพัฒนา และต่อยอดงานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงาน และโครงการพลังชุมชนฯ ซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้ได้นมัสการ พระปลัดอิงค์ฤทธิ์ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดมรรคผดุงศรี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา นอกจากนี้ยัง หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตัวแทนสถาบันการศึกษา ทั้งในอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนา ซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตร Upskills Your Capacity’ ยกระดับการทำงานพัฒนาซึ่งโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ได้จัดอบรมออนไลน์ฟรีผ่าน Zoom สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เมื่อ 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานพัฒนานำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ ผศ.ดร. เอมอร แสนภูวา นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่น้อง ๆ ภายในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ (CSD) ครั้งที่ 22 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ระหว่างวันที่ 31…

Read more

CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ

CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ งานประชุมที่รวบรวมกลุ่มนักพัฒนา ทั้งนักวิชาการ ครู อาจารย์ และนักศึกษา มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันและกัน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายในหัวข้อ : การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน จบไปแล้วกับการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ (CSD) ครั้งที่ 22 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ทั่วประเทศ ที่ได้มีการจัดการเรียน การสอนด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร.สัญญา ละลอง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าการประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม จำนวน…

Read more

งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง

งานพิธีเซ็น MOU ความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขาสวนกวาง ซึ่งเปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น “ โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” มี 5 ภาคีที่ร่วมกันดำเนินงาน ได้แก่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม และโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเจตนารมณ์ของโครงการนี้ คือการขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย คือการทำให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นในราคาที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สร้างวิถีและระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ครอบครัว ตลอดจนการเอาใจใส่เรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรรมอำเภอเขาสวนกวาง โดยในระยะแรกได้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี หรือ อาหารปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ลดสารพิษตกค้างในร่างกาย ด้วยการจัดตั้ง “ตลาดเกษตรสุขใจ อาหารปลอดภัย ในเขาสวนกวาง” วันนี้ชุมชนภายใต้โครงการ CEIS คือ สมาชิกกลุ่มผักบ้านห้วยยาง และกลุ่มผักบ้านทุ่งบ่อ ได้นำผักปลอดภัยออกร้านจำหน่าย ซึ่งโครงการให้ความสำคัญ และยึดเป็นหลักในการดำเนินงาน…

Read more

CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน

CEIS จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชน บ้านทุ่งบ่อ หวังให้พี่น้องเกษตรกร ได้วิธีการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักอย่างปลอดภัย ลดราย เพิ่มรายได้ และยังมีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลงให้กับผู้นำและกลุ่มในชุมชนบ้านทุ่งบ่อ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ บ้านทุ่งบ่อ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้แนวทางในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชรูปแบบใหม่ในการผลิตพืชผักปลอดภัย เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ ดังนั้นเกษตรกรจึงมักประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตพืชผัก ทำให้ผลผลิตเสียหาย รวมถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นนวัตกรรมของเยาวชนของโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานเรื่องกาวดักแมลงรีดิวซ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 8 สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนได้ ดังนั้นทีมส่งเสริมนวัตกรรม โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จึงได้นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ ของเยาวชนมาปรับใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตพืชผักปลอดภัย กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กาวเหนียวดักแมลง มีวัตถุงประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตกาวเหนียวกำจัดแมลงศัตรูได้เอง อย่างน้อยช่วยให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในการซื้อยากำจัดแมลงในราคาแพง นอกจากนี้ช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตในการผลิตพืชผัก รวมถึงชุมชนมีพืชผักไว้รับประทานพืชผักปลอดภัย ทั้งนี้การทดลองทำกาวเหนียวดักแมลง เพื่อใช้ในแปลงผัก ได้ทดลองครั้งแรกที่บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น…

Read more

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) ได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเนื้อหาอบรมครั้งที่ 4 คือหัวข้อการระดมความคิดเห็น การสร้างไอเดีย การหาข้อมูลเพื่อสนับสนุน ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้ น้อง ๆ ได้สะท้อนความรู้ และความประทับใจที่ได้รับจากการอบรมนี้ว่า “ได้ประโยชน์ และได้รับความรู้ในการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการแก้ปัญหา สามารถระบุปัญหาในการทำโครงการที่กำลังดำเนินการมีความชัดเจนขึ้น ได้รู้การการนำปัญหามาวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน โดยนำตัวอย่างปัญหาในพื้นที่มาที่นักเรียนนำพัฒนาเพื่อเป็นโครงการ เช่น เพรียงเกาะใต้ท้องเรือของชาวประมง การใช้ประโยชน์จากน้ำมันในครัวเรือน การทำให้คนรู้จักพืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โฟมที่ลอยน้ำเป็นขยะ การปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่และเวลา แหล่งน้ำบริเวณหลังโรงอาหารเน่าเสีย ขยะจากเปลือกหอยแมลงภู่”

Read more

แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปูแสม

แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปูแสม แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ของโครงการ CEIS ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและทำกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปูแสม กิจกรรมในครั้งนี้ โครงการพลังชุมชนฯ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนพระพิมลเสนีฯ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจธนาคารต้นกล้าป่าชายเลนชุมชนคลองหัวจาก และต้อนรับคณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา ทั้งหมด 189 คน เป็น เข้าศึกษาดูงาน ในการพัฒนาป่าชายเลนของโรงเรียนพระพิมลเสนีฯ กิจกรรมปล่อยปูแสมและกิจกรรมมอบของให้น้อง ๆ เป็นที่ระลึก สำหรับพื้นที่ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา เคยมีสภาพเสื่อมโทรม เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียของบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้ดินเน่าเสีย ต้นไม้ป่าในป่าชายเลนเริ่มยืนต้นตาย และสัตว์น้ำหายไป โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน…

Read more

แกนนำหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนต้นแบบของโครงการ CEIS หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ร่วมออกบูธแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และถังดักไขมันครัวเรือน ในนามของ โรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ.

แกนนำหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนต้นแบบของโครงการ CEIS หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ร่วมออกบูธแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และถังดักไขมันครัวเรือน ในนามของ โรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ. แกนนำหมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนต้นแบบของโครงการ CEIS หนึ่งใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ (ภาคตะวันออก) ร่วมออกบูธแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และถังดักไขมันครัวเรือน ในนามของ โรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ.  หมู่ 2,4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ของโครงการ CEIS ขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมในการแก้ไข พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบลท่าข้าม สร้างกระบวนการเรียนรู้และขยายผลเรื่อง ถังดักไขมันครัวเรือน, การจัดการเศษอาหารในครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง  สำหรับการออกบูธในครั้งนี้ ได้รับความสนใจ จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากแกนนำที่มาออกบูธได้อธิบายในส่วนที่สำคัญของงานได้อย่างชัดเจน เช่น วิธีการขยาย และลักษณะของถังดักไขมันที่ไม่สามารถเหมือนกันได้…

Read more

กิจกรรมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ในการประเมินโครงการสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพร จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

กิจกรรมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ในการประเมินโครงการสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพร จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS) วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ในการประเมินโครงการสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพร จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (CEIS)

Read more

การสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานโครงการปี 2565 และถอด บทเรียนการทำงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงเติมความรู้ หนุนเสริมทักษะ ในการจัดทำแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

การสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานโครงการปี 2565 และถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงเติมความรู้ หนุนเสริมทักษะ ในการจัดทำแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน “โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หรือ (CEIS) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายนำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัด “ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และทำแผนงานโครงการประจำปี 2566″ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 – 13 มกราคม 2566 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานโครงการปี 2565 และถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงเติมความรู้ หนุนเสริมทักษะ ในการจัดทำแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการยังได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโครงการปี 2566 ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคี “โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Community Empowerment & Innovations for Sustainability: CEIS)…

Read more