บุคคลต้นแบบ

สมศักดิ์ เส็นดาโอ๊ะ

การทำงานชุมชนเราต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชนก่อนอะไรที่มีประโยชน์ และอะไรที่จะเป็นทางออกให้กับเขา และสิ่งที่เราจะสามารถรู้ได้อย่างลึกซึ้งนั้น คือการที่เราเดินลงไปชุมชน และเราต้องมองว่าทุกคน ทุกชุมชนมีศักยภาพของตัวเอง

นอกจากนี้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ก็สำคัญ หากใครมีความพร้อมก็ชวนเข้ามาร่วมกันทำงานในชุมชน และร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆ กันทีละก้าว ผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงแม้ใครคนหนึ่งปล่อยมือไป ชุมชนก็ยังสามารถเดินต่อไปได้อยู่

Read more

รศ.ดร.ปาริชาติ วลัยเสถียร

“ทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ไม่ทำทุกอย่างที่ชุมชนต้องการ” – ปาริชาติ วลัยเสถียร “ครูนักพัฒนา”

Read more

“ครูยอด” วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

นักพัฒนาจึงต้องวางอุเบกขา ปล่อยวางตัวตนและอคติลง ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดทางเลือกของพวกเขาเอง ไม่แทรกแซงมากเกินไป เคารพการตัดสินใจของชุมชน ให้เชื่อมั่นว่าชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา แต่อาจขาดองค์ความรู้บางอย่าง เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาชุมชนที่จะต้องสะท้อนให้ชุมชนเห็นทางเลือกต่างๆ ด้วยการย่อยเนื้อหาให้เข้าใจง่าย สร้างกระบวนการทำงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม” – “ครูยอด” วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนอิสระ

Read more

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

“จุดเริ่มต้นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เสมอ” และหลายกรณี เริ่มจากจุดง่ายๆ ใกล้ตัว อยากให้เกิดการพัฒนาใด ๆ เราต้องทําตัวเองให้เป็นแบบอย่างก่อน แต่ต้องอดทนทําอย่างต่อเนื่อง แล้วขยายผลต่อ”

Read more

ศ.ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์

“ความสำเร็จของความยั่งยืนก็คือ เขาต้องทำได้จริง พอเราจากมาเขาต้องทำได้ ไม่ใช่เราจากมาเขาก็หยุดทำเลย – The sustainability success is that they could really do by themselves without us.”

Read more