สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน

“สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน” จังหวัดสตูล ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดสตูล และโครงการ CEIS ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมขมิ้นชันแบบเบ็ดเสร็จอย่างบูรณาการ

Read more

ขมิ้นชัน 4 สุข

ขมิ้นชัน 4 สุข เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดสตูล มุ่งมั่นตั้งใจผลิตขมิ้นชันอินทรีย์ ที่มีปริมาณสารทางยาสูงถึง 11.26% สามารถนำไปใช้เป็นยาได้จริง มุ่งให้เกิด “สุข 4 ด้าน – สุขกาย สุขใจ สุขสังคม สุขเศรษฐกิจ” เป็นตัวอย่าง “สังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน”

Read more

พัฒนาสังคมสูงวัย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

พัฒนาสังคมสูงวัย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” คืออะไร ?? มาสรุปง่าย ๆ พร้อมกับกรณีตัวอย่างจากพื้นที่ปฏิบัติการของ D Community ภายใต้โครงการ CEIS Project บ้านเขาน้อย อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งขับเคลื่อนงานโดยผู้สูงอายุและบูรณาการทำงานกับเครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรขมิ้นชัน และองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชนอีกหลายแห่ง จนเกิดเป็น “ศูนย์นวัตกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ที่สามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน และมีส่วนช่วยลดความยากจนได้ระดับหนึ่ง

Read more

พลังชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพระบบแพทย์ทางร่วม

พลังชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพระบบแพทย์ทางร่วม หลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาอันวุ่นวายกับสถานการณ์ Covid-19 ทำให้พวกเราได้หันมาใส่ใจ และดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในโรคต่าง ๆ ซึ่งในครั้งนี้การปฏิวัติสุขภาพของผู้สูงอายุ และป้องกันกลุ่มไม่เรื้อรัง แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ที่ตอนนี้ได้ผลักดันเป็นวาระที่สำคัญของจังหวัดสตูล ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อน และสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ หมอพื้นบ้าน และ อสม. รวมถึงแกนนำชุมชนพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา อ. ละงู อ. ควนโดน จ.สตูล เพื่อร่วมกันหาแนวทางการทำงานระบบใหม่เพื่อป้องกันโรค NCDs กลุ่มโรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เกิดมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น โครงการ พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – CEIS…

Read more