ป่าชุมชน

ป่าชุมชนบ้านโคกศรี

ชวนมาสำรวจความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชนบ้านโคกศรี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี การสำรวจในครั้งโครงการพลังชุมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และมูลค่าป่าในชุมชน โดยใช้กระบวนการสำรวจป่าเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เห็นระบบนิเวศในป่า ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของพืชในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างคุ้มค่า จากการสำรวจพืชในป่าชุมชนบ้านโคกศรี ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร พบพืชทั้งหมดจำนวน 545 ต้น 56 ชนิดพันธุ์ โดยพบกลุ่มไม้ยืนต้นทั้งหมด จำนวน 268 ต้น 33 ชนิดพันธุ์ กลุ่มไม้หนุ่ม พบทั้งหมด 97 ต้น 23 ชนิดพันธุ์ และกลุ่มกล้าไม้ พบทั้งหมด 180 ต้น 21 ชนิดพันธุ์ พืชสมุนไพรทั้งสิ้นจำนวน 35 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ แดง พอก ตูมกา ยางเหียง มะกอกเกลื้อน มะม่วงหัวแมลงวัน รัง รังหนาม…

Read more

ป่าชุมชนนางิ้ว

ชวนมาสำรวจความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชน(ป่าธรรมชาติ) บ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น การสำรวจในครั้งโครงการพลังชุมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และมูลค่าป่าในชุมชน โดยใช้กระบวนการสำรวจป่าเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เห็นระบบนิเวศในป่า ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของพืชในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างคุ้มค่า จากการสำรวจพืชในป่าชุมชนนางิ้ว ขนาดพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร พบพืชทั้งหมดจำนวน 1,528 ต้น 44 ชนิดพันธุ์ โดยพบกลุ่มไม้ยืนต้นทั้งหมด จำนวน 451 ต้น 20 ชนิดพันธุ์ กลุ่มไม้หนุ่ม พบทั้งหมด 39 ต้น 11 ชนิดพันธุ์ และกลุ่มกล้าไม้ พบทั้งหมด 1,038 ต้น 22 ชนิดพันธุ์ หรือถ้าคิดเป็นต่อขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) จะพบพืชประมาณ 509 ต้น พืชสมุนไพรทั้งสิ้นจำนวน 27 ชนิดพันธุ์ ได้แก่…

Read more

ป่าชุมชนบ้านดงบัง

ชวนมาสำรวจความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และความหนาแน่นของป่าชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น การสำรวจในครั้งโครงการพลังชุมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และมูลค่าป่าในชุมชน โดยใช้กระบวนการสำรวจป่าเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เห็นระบบนิเวศในป่า ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของพืชในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างคุ้มค่า จากการสำรวจพืชในป่าชุมชนบ้านดงบัง ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร พบพืชทั้งหมดจำนวน 840 ต้น 70 ชนิดพันธุ์ โดยพบกลุ่มไม้ยืนต้นทั้งหมด จำนวน 110 ต้น 43 ชนิดพันธุ์ กลุ่มไม้หนุ่ม 101 ต้น 34 ชนิดพันธุ์ และกลุ่มกล้าไม้ 629 ต้น 17 ชนิดพันธุ์ โดยพบว่าในป่าชุมชนบ้านดงบังมีพืชสมุนไพรทั้งสิ้นจำนวน 37 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ เสี้ยว แดง คอมลอม ขันทองพยาบาท แคฝอย หม้อ ติ้วขาว รักดำ หมี่…

Read more

ป่าชุมชนภูมิรักษ์ บ้านห้วยยาง

ชวนมาสำรวจความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชน ป่าภูมิรักษ์ บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น การสำรวจในครั้งโครงการพลังชุมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และมูลค่าป่าในชุมชน โดยใช้กระบวนการสำรวจป่าเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เห็นระบบนิเวศในป่า ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของพืชในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างคุ้มค่า จากการสำรวจพืชในป่าภูมิรักษ์ ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร พบพืชทั้งหมดจำนวน 3,525 ต้น 64 ชนิดพันธุ์ โดยพบกลุ่มไม้ยืนต้นทั้งหมด จำนวน 89 ต้น 32 ชนิดพันธุ์ กลุ่มไม้หนุ่ม พบทั้งหมด 19 ต้น 12 ชนิดพันธุ์ และกลุ่มกล้าไม้ พบทั้งหมด 3,412 ต้น 28 ชนิดพันธุ์ พืชสมุนไพรทั้งสิ้นจำนวน 51 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ เสี้ยว แดง มะกอกเกลื้อน มะพอก พลับพลา ยางบง ขันทองพยาบาท…

Read more