February 5, 2020

ผักปลอดภัย คือ?

ผักอนามัย, ผักปลอดภัย, ผักปลอดสารพิษ, ผักอินทรีย์? หลากหลายชื่อเรียกสำหรับผักทางเลือกในตลาดสุขภาพ หลายคนยังสับสนว่ามันเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร? และผักที่มีตรารับรองจะปลอดภัย 100% หรือไม่? แล้วผักประเภทไหนที่จะ ‘ปลอดภัย’ เพียงพอสำหรับเรา

Read more